เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษาโดยเฉพาะ (English for Young Learner)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน/นักศึกษาโดยเฉพาะ
(English for Young Learner)

IMG_4144.jpg

balloon-yellow.png หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน / นักศึกษา โดยเฉพาะ

English for Young Learner

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ (English for Smart Young)

มีทั้งหมด 4 ระดับ 16 หลักสูตร

 เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนที่ต้องการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และฝึกการใช้ไวยากรณ์เพื่อการใช้งานประจำวันและการเรียน ตั้งแต่ระดับปูพื้นฐาน ถึงระดับสูง  เตรียมความพร้อมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้แน่น ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

 


 

          balloon-pink.png

          เนื้อการการเรียนการสอนจะเน้นการปูพื้นฐานคำศัพท์ ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญและใช้โต้ตอบจริงๆ ในชีวิตประจำวัน ควบคู่การเน้นไวยากรณ์ให้แน่นเพื่อเสริมเนื้อหาบทเรียนที่น้องๆ เรียนอยู่ในโรงเรียน เป็นการนำบทเรียนในห้องเรียนมาฝึกฝนใช้พูดคุยโต้ตอบจริงๆ กับชาวต่างชาติ ทำให้น้องๆ มีความคุ้นเคย มั่นใจและกล้าที่จะพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติ

          บรรยากาศการเรียนการสอนจะเน้นให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน (Edutainment Course) เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมที่น้องๆ ชื่นชอบ ทั้ง เกมส์ อินเทอร์เน็ต เพลง ภาพยนตร์ กีฬา งานอดิเรก  หรือข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆ สนใจ เน้นสร้างความเข้าใจและฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ  การฟัง พูด อ่านและเขียน ให้โต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วอัตโนมัติ โดยการสอนระบบความคิดแบบอัตโนมัติ

Kids-in-classroom.jpg


 

ทุกคลาสสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์จะเน้นให้นักเรียนในกลุ่มเล็กๆ เพียง  5-10 คน ฝึกฝนพูดคุยโต้ตอบในสถานการณ์ ที่ผู้เรียนมีโอกาสต้องติดต่อกับชาวต่างชาติจริงๆ  พร้อมฝึกฝนการออกเสียงให้ถูกต้อง ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่คนไทยมักใช้ภาษาอังกฤษผิดบ่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรของสถาบันฯ ยังสามารถสอบเทียบวุฒิเพื่อรับประกาศนียบัตรในระดับต่างๆ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ


Course Levels :  Conversation + 4 skills   (สนทนา ฟัง พูด อ่านและเขียน)

(Vocabulary, Structure, Grammar, Pronunciation, Writing)


 

ConversationBizCourse.png


หลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยมาตรฐานระดับสากลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษได้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับละ 60-120 ชม.


 

enforchild-1.jpg


ระดับที่ 1 English Adventure


เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป พอมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกฝนหรือสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่สามารถนำความรู้เชิงไวยากรณ์ คำศัพท์ มาพูดคุยโต้ตอบได้อย่างที่ต้องการสื่อสาร หรือน้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

เนื้อหาการเรียน การสอน อาจารย์ชาวต่างชาติจะเน้นปรับพื้นฐาน เสริมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ความรู้เรื่องคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน  การผูกโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การตั้งคำถาม การขอร้อง การเชิญชวน เป็นต้น

พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยกับการฟังและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ฝึกการออกเสียง คุ้นเคยสำเนียง และรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร ทั้ง การฟัง พูดโต้ตอบ และการอ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการฟัง พูด อ่านและเขียน และเสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วอย่างที่ต้องการ

เนื้อหาที่เรียนจะเน้นให้น้องๆ สามารถสื่อสารพูดคุยโต้ตอบ ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว บ้าน โรงเรียน เพื่อนๆ กีฬาและงานอดิเรก ดนตรี กิจกรรมที่น้องๆ สนใจ ได้ เป็นต้น

 


ระดับที่ 2 Ready to use


 

ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่วขึ้น สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้มากขึ้น

และพูดต่อเนื่องได้ยาวขึ้น สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารได้มากขึ้น

 


ระดับที่ 3 Easy Speak


 

ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบได้ดี สามารถอธิบายได้มากขึ้น เปรียบเทียบ ให้เหตุผลประกอบเพิ่มเติมได้

 


ระดับที่ 4 Smart English


 

ผู้เรียนมีความมั่นใจและเข้าใจในการใช้ภาษาได้ดีขึ้น ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถแสดงความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ตั้งคำถาม เปิดประเด็นต่างๆ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมากขึ้น น้องๆ มีความมั่นใจและความพร้อมที่สามารถเรียนและฝึกฝนใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงๆ ขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

balloon-red.png   แนะนำ Promotion จัดคอร์สเรียนเองได้ตามใจ 

My Class & My Goal     Only Me!

เลือกคลาสเองตามใจ เรียนหลากหลายคลาสที่อยากเรียน พูดคล่อง เขียนได้

เรียนตามพื้นฐานความรู้ และทักษะที่ต้องการฝึกฝน ตรงใจใช้ได้จริง 

 ก้าวข้ามข้อจำกัดทุกสิ่งอย่าง  ปฏิวัติการเรียนอังกฤษแนวใหม่ เลือกเรียนสิ่งที่อยากเรียน พร้อมฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนตามต้องการ  เพราะแต่ะคนมีความแตกต่าง ทั้งพื้นฐานความรู้ ทักษะความชำนาญ ทักษะที่ต้องการฝึก และวัตถุประสงค์ต่างกัน 

 

ทำไมต้องเรียนเหมือนกัน ฝึกเหมือนกัน  ผู้เรียนควรเลือกเองว่า ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาด และต้องการฝึกทักษะด้านใดที่ต้องใช้จริง อย่าเสียเวลากับการเรียน การฝึกที่ไม่คุ้มค่า เรียนตามเพื่อน เรียนตามชั้นเรียน โดยไม่ตรงวัตถุประสงคที่ต้องการใช้จริง 


  

icon-arrow.png  สอบถามเพิ่มเติม

CONNECT SpeakNow

ทางด่วนพูดอังกฤษได้เร็วที่สุด เลือกคลาสเรียนเองได้ตามใจ

Highway 2 Great English 

Line ID:  tuktaconnect1

FB Page: 

www.facebook.com/ConnectLanguageSchool

Tel : 082-084-8811

Email :  teacher@connectspeaknow.com