เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน (Intensive Conversation Courses)

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 
(Intensive Conversation Courses)

image885.jpg

Small-Blue-Balloon-icon.png หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

English for Your Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง  การทักทายและการแนะนำตัว (Greeting someone) การสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว (Getting to know you) การจับจ่ายซื้อของ (Go shopping) การท่องเที่ยว (Taking vacation) การรับประทานอาหาร (Go dining) การนัดหมาย (Appointment) เป็นต้น


 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

Courses Outline

 • Greeting
 • Introducing oneself  and others
 • The way we live
 • Meeting people
 • Talking about jobs
 • Asking for information
 • Do and don’t
 • Appointment
 • Arrangement
 • Invitation
 • Reservation
 • The market place
 • Shopping
 • Medical problems
 • Describing people , events and things
 • Persuasion and giving advice
 • Traveling and companion
 • Hotel 
 • Customs
 • Asking for direction
 • Time zone
 • Congratulations
 • Complaint
 • On the phone
 • On the Net
 • What’s going on???
 • Entertainment
 •  Hobby

adult.jpg

 


Conversation + 4 skills   (สนทนา ฟัง พูด อ่านและเขียน)

(Vocabulary, Structure, Grammar, Pronunciation, Writing)


 

ConversationBizCourse.png

EducationProcessBizCourse.png


คลาส 4 ทักษะ เน้น การฟัง พูด อ่านและเขียน (ขั้นตอนที่ 3)  แบ่งได้ 7 ระดับ ดังนี้


 

ระดับที่ 1 English Refresher

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือคนทำงาน ที่พอมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกฝนหรือสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่สามารถนำความรู้เชิงไวยากรณ์ คำศัพท์ มาพูดคุยโต้ตอบได้อย่างที่ต้องการสื่อสาร

เนื้อหาการเรียน การสอน อาจารย์ชาวต่างชาติจะเน้นปรับพื้นฐาน เสริมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ความรู้เรื่องคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน  การผูกโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การตั้งคำถาม การขอร้อง การเชิญชวน เป็นต้น

พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยกับการฟังและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ฝึกการออกเสียง คุ้นเคยสำเนียง และรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร ทั้ง การฟัง พูดโต้ตอบ และการอ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการฟัง พูด อ่านและเขียน และเสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วอย่างที่ต้องการ


 

หรือ ระดับที่ 1 Basic English Starter 

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

เนื้อหาการเรียน การสอน อาจารย์ชาวต่างชาติจะเน้นปูพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ความรู้เรื่องคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน  การผูกโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การตั้งคำถาม การขอร้อง การเชิญชวน เป็นต้น

พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยกับการฟังและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ฝึกการออกเสียง คุ้นเคยสำเนียง และรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร ทั้ง การฟัง พูดโต้ตอบ และการอ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความคุ้นเคยกับการฟัง พูด อ่านและเขียน และเสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วอย่างที่ต้องการ


 

ระดับที่ 2 Pre-Elementary

ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่วขึ้น สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้มากขึ้น และพูดต่อเนื่องได้ยาวขึ้น สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารได้มากขึ้น


 

ระดับที่ 3 Elementary

ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบได้ดี สามารถอธิบายได้มากขึ้น เปรียบเทียบ ให้เหตุผลประกอบเพิ่มเติมได้


 

ระดับที่ 4 Pre-Intermediate

ผู้เรียนมีความมั่นใจและเข้าใจในการใช้ภาษาได้ดีขึ้น  สามารถแสดงความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ตั้งคำถาม เปิดประเด็นต่างๆ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมากขึ้น


 

ระดับที่ 5 Intermediate

ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ยากและซับซ้อน สามารถเจรจาต่อรอง เชิญชวน นำเสนอ โดยใช้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

ระดับที่ 6 Upper-Intermediate

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเคียงเจ้าของภาษา


 

ระดับที่ 7 Advanced 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเคียงเจ้าของภาษา ทั้งการออกเสียง การใช้รูปแบบประโยค การใช้สำนวนต่างๆ เป็นต้น


 

 

ดูรายละเอียดโปรมโชั่นเรียนสนทนา พูดคุยโต้ตอบ  Connect Speak Now   คลิก

balloon-blue.png


ก่อนเริ่มเรียน ผู้เรียนทำแบบทดสอบ (Pre-test) เพื่อประเมินพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูได้ทราบพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อครูจะได้เตรียมเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานของแต่ละคน เนื่องจากคลาสปรับพื้นฐาน เน้นให้ความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแตกต่างกัน และการทำเข้าใจกับบทเรียนก็แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถผูกประโยค พูดและเขียนได้เอง ผู้เรียนต้องเข้าใจเนื้อหาบทเรียน จนสามารถคิดและสื่อสารได้เอง  ไม่ต้องท่องจำประโยคที่ต้องการสื่อสาร

 

balloon-yellow.png
คลาปรับพื้นฐาน (The Preparation class)
 เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่พอมีความรู้หรือไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลย ยังไม่สามารถคิด ผูกประโยค พูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่มั่นใจที่จะออกเสียง พูดคุย หรือเขียนไม่ได้  ยังคิดเป็นประโยคภาษาไทยแล้วเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแปลเป็นคำๆ ทำให้พูดเป็นคำๆ เรียงประโยคไม่เป็น พูดไม่ได้ เขียนไม่เป็น

 

balloon-red.png
ผลสัมฤทธิ์ของคลาสปรับพื้นฐานที่ผู้เรียนได้รับคือ ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจโครงสร้างหลักของประโยคภาษา และสามารถคิดและพูดคุยสื่อสารออกมาได้เป็นประโยคภาษาอังกฤษเลย โดยไม่ต้องคิดเป็นประโยคภาษาไทย และแปลเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีนี้ไม่ถูกต้องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากโครงสร้าง ประโยค และไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทย

 

balloon-green.png
ดังนั้น หากผู้เรียนต้องการเริ่มต้นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี เป็นระบบ  เรียนแบบเข้าใจภาษาอังกฤษจริงๆ จนสามารถใช้งาน พูดคุยอ่านเขียนได้จริง ถูกต้องและมั่นใจกล้าพูดคุย  เห็นผลรวดเร็ว ทันใจ เรียนแล้วไม่เสียเวลา  และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนต่อยอดภาษาอังกฤษเอง   เนื่องจากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบงู ๆ ปลา ๆ ไม่มั่นใจ

 

balloon-yellow.png
เมื่อผู้เรียนผ่านคลาสปรับพื้นฐานแล้ว สามารถคิดแล้วผูกประโยคพูดคุย สื่อสารได้แล้ว ก็จะเข้คลาสสนทนา Conversation Class ซึ่งเป็นคลาสเน้นการฝึกพูดคุยโต้ตอบ อ่านเขียน ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องฝึกพูดคุยในสถานการณ์ใด ทั้งสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือฝึกในสถานการณ์การทำงาน ในสำนักงาน กับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้าและลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่ว 

นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าคลาสคำศัพท์ และการออกเสียง Vocabulary & Phonics   เพิ่มเติมคำศัพท์ที่นำไปใช้พูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้จริง  ได้ฝึกการออกเสียง การสะกด และสามารถเลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมายและสถานการณ์ที่ต้องการ

 

balloon-pink.png
คลาสฝึกการฟัง  (Listening)
 ผู้เรียนได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษในหลากหลายสำเนียง ทั้ง เจ้าของภาษา Native Speaker  ชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ, คานาดา, ออสเตรเลีย ชาวยุโรปรวมถึงชาวเอเชีย ที่ต่างใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร คลาสฝึกการฝัง ทำให้คุ้นเคยสำเนียงที่แตกต่างได้ จับใจความคำที่ได้ยิน และสามารถแปลความหมายได้ถูกต้อง รู้เรื่อง 

 

balloon-blue.png
คลาสไวยากรณ์ 
Grammar in Use และคลาสพัฒนาการอ่านเขียน Reading & Writing  ครูได้สรุปเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นและใช้ได้จริง ต่อยอดจากความรู้จากคลาสปรับพื้นฐานที่ดีแล้ว ทำให้เข้าใจง่ายๆ สั้น กระชับ พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เช็คความเข้าใจและฝึกใช้จริงทั้งนำมาใช้พูดและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ   ผลของคลาสนี้ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งการพูดคุย อ่านเขียนและทำข้อสอบได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน

 


 

Small-Blue-Balloon-icon.png  

รายละเอียดแนวทางการเรียนการสอน ทฤษฎีและปฏิบัติ...click


 balloon-red.png   แนะนำ Promotion 

SURE ปรับพื้นฐาน สนทนา พูดได้ชัวร์ รับรองผล

เลือกคลาสเองตามใจ เรียนหลากหลายคลาสที่อยากเรียน พูดคล่อง เขียนได้

เรียนตามพื้นฐานความรู้ และทักษะที่ต้องการฝึกฝน ตรงใจใช้ได้จริง 

 ก้าวข้ามข้อจำกัดทุกสิ่งอย่าง  ปฏิวัติการเรียนอังกฤษแนวใหม่ เลือกเรียนสิ่งที่อยากเรียน พร้อมฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนตามต้องการ  เพราะแต่ะคนมีความแตกต่าง ทั้งพื้นฐานความรู้ ทักษะความชำนาญ ทักษะที่ต้องการฝึก และวัตถุประสงค์ต่างกัน 

 

ทำไมต้องเรียนเหมือนกัน ฝึกเหมือนกัน  ผู้เรียนควรเลือกเองว่า ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาด และต้องการฝึกทักษะด้านใดที่ต้องใช้จริง อย่าเสียเวลากับการเรียน การฝึกที่ไม่คุ้มค่า เรียนตามเพื่อน เรียนตามชั้นเรียน โดยไม่ตรงวัตถุประสงคที่ต้องการใช้จริง 


 icon-arrow.png  สอบถามเพิ่มเติม

CONNECT SpeakNow

ทางด่วนพูดอังกฤษได้เร็วที่สุด เลือกคลาสเรียนเองได้ตามใจ

Highway 2 Great English 

 

       Tel  082-084-8811

Email :  teacher@connectspeaknow.com