เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English for Business Courses)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
English for Business Courses

working-people.gif

balloon-pen.png หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานและธุรกิจ

English for your Jobs. : General English and Business English

เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ เน้นทักษะการเจรจาต่อรอง   การนำเสนอ การร่วมประชุม การนัดหมาย การติดต่อและให้บริการลูกค้า  การใช้โทรศัพท์  การส่งอีเมล์ รวมถึงการสมัครและสัมภาษณ์งาน และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน


 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

Courses Outline

 • Business Vocabulary & Grammar
 • Job Interview
 • Arriving at the new office
 • Talking with my new boss
 • The office Tour
 • Meeting people
 • My job description
 • Describing my job , department , company
 • Company / Product Introduction
 • Business expression / description
 • Company Culture
 • On the phone
 • Business writing: E-mail, report, proposal, business letter etc.
 • Meeting and discussion
 • Making appointment
 • Coordination with my colleague
 • Answering the telephone
 • Making the appointment
 • Welcoming visitors
 • In the meeting
 • Presentation
 • Business discussion
 • Progress & Reporting
 • Marketing & Sale
 • Ordering & Requesting
 • Negotiation
 • Handling a complaint
 • Making plan
 • Planning a business trip
 • Holiday and vacation
 • Current situation review
 • Technical Vocabulary
 • Language practice in real work situation
 • Presentation
 • Offering & requesting

Specific functional course : Professionals

 • English for Marketing and Sale
 • English for Customer Care
 • English for Human Resources
 • English for Engineering
 • English for Accounting

Management Courses :

 • Organization
 • Team leadership
 • Planning
 • Coaching
 • Problem solving
 • Communication
 • Speech preparation
 • Crisis management
 • International Business
 • Reputations

busines.jpg


Course Levels :  Conversation + 4 skills   (สนทนา ฟัง พูด อ่านและเขียน)

(Vocabulary, Structure, Grammar, Pronunciation, Writing)


 

ConversationBizCourse.png

CONNECT Education Process  to develop English communication talents

EducationProcessBizCourse.png

 


คลาส 4 ทักษะ เน้น การฟัง พูด อ่านและเขียน (ขั้นตอนที่ 3)  แบ่งได้ 7 ระดับ ดังนี้


 

ระดับที่ 1 English Refresher

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือคนทำงาน ที่พอมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกฝนหรือสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่สามารถนำความรู้เชิงไวยากรณ์ คำศัพท์ มาพูดคุยโต้ตอบได้อย่างที่ต้องการสื่อสาร

เนื้อหาการเรียน การสอน อาจารย์ชาวต่างชาติจะเน้นปรับพื้นฐาน เสริมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ความรู้เรื่องคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน  การผูกโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การตั้งคำถาม การขอร้อง การเชิญชวน เป็นต้น

พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยกับการฟังและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ฝึกการออกเสียง คุ้นเคยสำเนียง และรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร ทั้ง การฟัง พูดโต้ตอบ และการอ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการฟัง พูด อ่านและเขียน และเสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วอย่างที่ต้องการ


 

หรือ ระดับที่ 1 Basic English Starter 

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

เนื้อหาการเรียน การสอน อาจารย์ชาวต่างชาติจะเน้นปูพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ความรู้เรื่องคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน  การผูกโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การตั้งคำถาม การขอร้อง การเชิญชวน เป็นต้น

พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยกับการฟังและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ฝึกการออกเสียง คุ้นเคยสำเนียง และรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร ทั้ง การฟัง พูดโต้ตอบ และการอ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความคุ้นเคยกับการฟัง พูด อ่านและเขียน และเสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วอย่างที่ต้องการ


 

ระดับที่ 2 Pre-Elementary

ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่วขึ้น สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้มากขึ้น และพูดต่อเนื่องได้ยาวขึ้น สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารได้มากขึ้น


 

ระดับที่ 3 Elementary

ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบได้ดี สามารถอธิบายได้มากขึ้น เปรียบเทียบ ให้เหตุผลประกอบเพิ่มเติมได้


 

ระดับที่ 4 Pre-Intermediate

ผู้เรียนมีความมั่นใจและเข้าใจในการใช้ภาษาได้ดีขึ้น  สามารถแสดงความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ตั้งคำถาม เปิดประเด็นต่างๆ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมากขึ้น


 

ระดับที่ 5 Intermediate

ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ยากและซับซ้อน สามารถเจรจาต่อรอง เชิญชวน นำเสนอ โดยใช้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

ระดับที่ 6 Upper-Intermediate

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเคียงเจ้าของภาษา


 

ระดับที่ 7 Advanced 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเคียงเจ้าของภาษา ทั้งการออกเสียง การใช้รูปแบบประโยค การใช้สำนวนต่างๆ เป็นต้น


 

balloon-blue.png
ก่อนเริ่มเรียน ผู้เรียนทำแบบทดสอบ (Pre-test) เพื่อประเมินพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูได้ทราบพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อครูจะได้เตรียมเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานของแต่ละคน เนื่องจากคลาสปรับพื้นฐาน เน้นให้ความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแตกต่างกัน และการทำเข้าใจกับบทเรียนก็แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถผูกประโยค พูดและเขียนได้เอง ผู้เรียนต้องเข้าใจเนื้อหาบทเรียน จนสามารถคิดและสื่อสารได้เอง  ไม่ต้องท่องจำประโยคที่ต้องการสื่อสาร

 

balloon-yellow.png
คลาปรับพื้นฐาน (The Preparation class)
 เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่พอมีความรู้หรือไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลย ยังไม่สามารถคิด ผูกประโยค พูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่มั่นใจที่จะออกเสียง พูดคุย หรือเขียนไม่ได้  ยังคิดเป็นประโยคภาษาไทยแล้วเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแปลเป็นคำๆ ทำให้พูดเป็นคำๆ เรียงประโยคไม่เป็น พูดไม่ได้ เขียนไม่เป็น

 

balloon-red.png
ผลสัมฤทธิ์ของคลาสปรับพื้นฐานที่ผู้เรียนได้รับคือ ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจโครงสร้างหลักของประโยคภาษา และสามารถคิดและพูดคุยสื่อสารออกมาได้เป็นประโยคภาษาอังกฤษเลย โดยไม่ต้องคิดเป็นประโยคภาษาไทย และแปลเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีนี้ไม่ถูกต้องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากโครงสร้าง ประโยค และไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทย

ดังนั้น หากผู้เรียนต้องการเริ่มต้นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี เป็นระบบ  เรียนแบบเข้าใจภาษาอังกฤษจริงๆ จนสามารถใช้งาน พูดคุยอ่านเขียนได้จริง ถูกต้องและมั่นใจกล้าพูดคุย  เห็นผลรวดเร็ว ทันใจ เรียนแล้วไม่เสียเวลา  และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนต่อยอดภาษาอังกฤษเอง   เนื่องจากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบงู ๆ ปลา ๆ ไม่มั่นใจ

 

balloon-green.png
เมื่อผู้เรียนผ่านคลาสปรับพื้นฐานแล้ว สามารถคิดแล้วผูกประโยคพูดคุย สื่อสารได้แล้ว ก็จะเข้าคลาสสนทนา Conversation Class ซึ่งเป็นคลาสเน้นการฝึกพูดคุยโต้ตอบ อ่านเขียน ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องฝึกพูดคุยในสถานการณ์ใด ทั้งสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือฝึกในสถานการณ์การทำงาน ในสำนักงาน กับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้าและลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่ว

นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าคลาสคำศัพท์ และการออกเสียง Vocabulary & Phonics   เพิ่มเติมคำศัพท์ที่นำไปใช้พูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้จริง  ได้ฝึกการออกเสียง การสะกด และสามารถเลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมายและสถานการณ์ที่ต้องการ

 

balloon-pink.png
คลาสไวยากรณ์ 
Grammar in Use และคลาสพัฒนาการอ่านเขียน Reading & Writing เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงานและผู้ที่เตรียมสอบ  ครูได้สรุปเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นและใช้ได้จริง ต่อยอดจากความรู้จากคลาสปรับพื้นฐานที่ดีแล้ว ทำให้เข้าใจง่ายๆ สั้น กระชับ พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เช็ความเข้าใจและฝึกใช้จริงทั้งนำมาใช้พูดและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ   ผลของคลาสนี้ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งการพูดคุย อ่านเขียนและทำข้อสอบได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน

 

balloon-blue.png
คลาสเตรียมสอบ 
TOEIC เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ ตามเป้าหมาย เนื้อหาเริ่มจากการปรับพื้นฐานไวยากรณ์ให้ดีมากพอและพร้อมที่จะทำข้อสอบ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่ต้องเจอในแนวข้อสอบ ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูดและการอ่านเขียน ให้รวดเร็วพอที่จะทำข้อสอบได้ทันและแม่นยำ  เมื่อผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนทักษะทั้ง 4 พร้อมแล้ว ก็จะฝึกทำข้อสอบซ้ำๆ เพื่อให้คุ้นเคยแนวข้อสอบและประเมินพัฒนาการและคะแนนของผู้เรียนได้ใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าหมายไว้


Small-Blue-Balloon-icon.png

รายละเอียดเนื้อหาแนวทางการเรียนการสอน...click

 
balloon-red.png   แนะนำ Promotion จัดคอร์สเรียนเองได้ตามใจ 

Sure ปรับพื้นฐาน  สนทนา   การเขียน ใช้ในการทำงานโดยตรง

เลือกคลาสเองตามใจ เรียนหลากหลายคลาสที่อยากเรียน พูดคล่อง เขียนได้

เรียนตามพื้นฐานความรู้ และทักษะที่ต้องการฝึกฝน ตรงใจใช้ได้จริง 

 ก้าวข้ามข้อจำกัดทุกสิ่งอย่าง  ปฏิวัติการเรียนอังกฤษแนวใหม่ เลือกเรียนสิ่งที่อยากเรียน พร้อมฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนตามต้องการ  เพราะแต่ะคนมีความแตกต่าง ทั้งพื้นฐานความรู้ ทักษะความชำนาญ ทักษะที่ต้องการฝึก และวัตถุประสงค์ต่างกัน 

 

ทำไมต้องเรียนเหมือนกัน ฝึกเหมือนกัน  ผู้เรียนควรเลือกเองว่า ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาด และต้องการฝึกทักษะด้านใดที่ต้องใช้จริง อย่าเสียเวลากับการเรียน การฝึกที่ไม่คุ้มค่า เรียนตามเพื่อน เรียนตามชั้นเรียน โดยไม่ตรงวัตถุประสงคที่ต้องการใช้จริง  
 


icon-arrow.png  สอบถามเพิ่มเติม

CONNECT SpeakNow

ทางด่วนพูดอังกฤษได้เร็วที่สุด

เลือกคลาสเรียนเองได้ตามใจ

Highway 2 Great English 

 

Tel : 082-084-8811

Email :  teacher@connectspeaknow.com