เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน คอร์สเพื่อการสอบ

เตรียมสอบ  English for the test.

exam.png
ข้อมูลเพิ่มเติม

balloon-blue.png
ก่อนเริ่มเรียน ผู้เรียนทำแบบทดสอบ (Pre-test) เพื่อประเมินพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูได้ทราบพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อครูจะได้เตรียมเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานของแต่ละคน เนื่องจากคลาสปรับพื้นฐาน เน้นให้ความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแตกต่างกัน และการทำเข้าใจกับบทเรียนก็แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถผูกประโยค พูดและเขียนได้เอง ผู้เรียนต้องเข้าใจเนื้อหาบทเรียน จนสามารถคิดและสื่อสารได้เอง  ไม่ต้องท่องจำประโยคที่ต้องการสื่อสาร

 

balloon-yellow.png
คลาปรับพื้นฐาน (The Preparation class)
เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่พอมีความรู้หรือไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลย ยังไม่สามารถคิด ผูกประโยค พูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่มั่นใจที่จะออกเสียง พูดคุย หรือเขียนไม่ได้  ยังคิดเป็นประโยคภาษาไทยแล้วเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแปลเป็นคำๆ ทำให้พูดเป็นคำๆ เรียงประโยคไม่เป็น พูดไม่ได้ เขียนไม่เป็น

ผลสัมฤทธิ์ของคลาสปรับพื้นฐานที่ผู้เรียนได้รับคือ ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจโครงสร้างหลักของประโยคภาษา และสามารถคิดและพูดคุยสื่อสารออกมาได้เป็นประโยคภาษาอังกฤษเลย โดยไม่ต้องคิดเป็นประโยคภาษาไทย และแปลเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีนี้ไม่ถูกต้องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากโครงสร้าง ประโยค และไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทย

ดังนั้น หากผู้เรียนต้องการเริ่มต้นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี เป็นระบบ  เรียนแบบเข้าใจภาษาอังกฤษจริงๆ จนสามารถใช้งาน พูดคุยอ่านเขียนได้จริง ถูกต้องและมั่นใจกล้าพูดคุย  เห็นผลรวดเร็ว ทันใจ เรียนแล้วไม่เสียเวลา  และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนต่อยอดภาษาอังกฤษเอง   เนื่องจากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบงู ๆ ปลา ๆ ไม่มั่นใจ

 

balloon-red.png
เมื่อผู้เรียนผ่านคลาสปรับพื้นฐานแล้ว สามารถคิดแล้วผูกประโยคพูดคุย สื่อสารได้แล้ว ก็จะเข้าคลาสสนทนา Conversation Classซึ่งเป็นคลาสเน้นการฝึกพูดคุยโต้ตอบ อ่านเขียน ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องฝึกพูดคุยในสถานการณ์ใด ทั้งสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือฝึกในสถานการณ์การทำงาน ในสำนักงาน กับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้าและลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่ว 

นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าคลาสคำศัพท์ และการออกเสียง Vocabulary & Phonics   เพิ่มเติมคำศัพท์ที่นำไปใช้พูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้จริง  ได้ฝึกการออกเสียง การสะกด และสามารถเลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมายและสถานการณ์ที่ต้องการ

 

balloon-green.png
คลาสไวยากรณ์
Grammar in Use และคลาสพัฒนาการอ่านเขียน Reading & Writing เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงานและผู้ที่เตรียมสอบ  ครูได้สรุปเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นและใช้ได้จริง ต่อยอดจากความรู้จากคลาสปรับพื้นฐานที่ดีแล้ว ทำให้เข้าใจง่ายๆ สั้น กระชับ พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เช็ความเข้าใจและฝึกใช้จริงทั้งนำมาใช้พูดและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ   ผลของคลาสนี้ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งการพูดคุย อ่านเขียนและทำข้อสอบได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน 

 

balloon-pink.png
คลาสฝึกการฟัง 
(Listening)
ผู้เรียนได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษในหลากหลายสำเนียง ทั้ง เจ้าของภาษา Native Speaker  ชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ, คานาดา, ออสเตรเลีย ชาวยุโรปรวมถึงชาวเอเชีย ที่ต่างใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร คลาสฝึกการฝัง ทำให้คุ้นเคยสำเนียงที่แตกต่างได้ จับใจความคำที่ได้ยิน และสามารถแปลความหมายได้ถูกต้อง รู้เรื่อง

 

balloon-blue.png
คลาสเตรียมสอบ
 (TOEIC/ TOEFL/ ILETS/ GAT/ PAT  etc.) เพื่อให้
ได้คะแนนสูงๆ ตามเป้าหมาย เนื้อหาเริ่มจากการปรับพื้นฐานไวยากรณ์ให้ดีมากพอและพร้อมที่จะทำข้อสอบ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่ต้องเจอในแนวข้อสอบ ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูดและการอ่านเขียน ให้รวดเร็วพอที่จะทำข้อสอบได้ทันและแม่นยำ  เมื่อผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนทักษะทั้ง 4 พร้อมแล้ว ก็จะฝึกทำข้อสอบซ้ำๆ เพื่อให้คุ้นเคยแนวข้อสอบและประเมินพัฒนาการและคะแนนของผู้เรียนได้ใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

icon-arrow.png  สอบถามเพิ่มเติม

CONNECT SpeakNow

ทางด่วนพูดอังกฤษได้เร็วที่สุด เลือกคลาสเรียนเองได้ตามใจ

Highway 2 Great English 

TEL : 082-084-8811

Email :  teacher@connectspeaknow.com