เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน Job Interview

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

Job Interview

best-interview.jpg

balloon-pink.png ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานและเริ่มงานอย่างมืออาชีพ

English for Job Hunting and Getting ready for a new job

เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงานที่เตรียมสมัครงาน สัมภาษณ์งาน เตรียมทำงานและต้องติดต่อประสานกับชาวต่างชาติ

เริ่มตั้งแต่การเขียนจดหมายสมัครงาน Resume การกรอกใบสมัคร การนัดหมายสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมเพื่อไปสัมภาษณ์งาน เน้นทักษะการนำเสนอ การฝึกสัมภาษณ์ตอบคำถาม ที่มักถูกซักถาม ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

 


เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

Business Courses : Outline

 • Business Vocabulary & Grammar
 • Job Application Letter & Professional Resume
 • Making appointment
 • Job Interview
 • Introduce yourself
 • Arriving at the new office
 • Talking with my new boss
 • The office Tour
 • Meeting people
 • My job description
 • Describing my job , department , company
 • Company / Product Introduction
 • Business expression / description
 • Company Culture
 •  Telephone
 • Business writing: E-mail, report, proposal, business letter etc.
 • Meeting and discussion
 • Coordination with my colleague
 • Answering the telephone
 • Making the appointment
 • Welcoming visitors
 • In the meeting
 • Presentation
 • Business discussion
 • Reporting
 • Progress
 • Marketing & Sale
 • Ordering & Requesting
 • Communication
 • Handling a complaint
 • Making plan
 • Planning a business trip
 • Holiday and vacation
 • Current situation review
 • Technical Vocabulary
 • Language practice in real work situation
 • Presentation
 • Offering & requesting
 • Negotiation
 • Skill for success
 • Case studies
 • Prioritizing

Specific functional course : Professionals

 • English for Marketing and Sale
 • English for Customer Care
 • English for Human Resources
 • English for Engineering
 • English for Accounting

 


job-interview.jpg


Course Levels :  Conversation + 4 skills   (สนทนา ฟัง พูด อ่านและเขียน)

(Vocabulary, Structure, Grammar, Pronunciation, Writing)


 

ConversationBizCourse.png

EducationProcessBizCourse.png


คลาส 4 ทักษะ เน้น การฟัง พูด อ่านและเขียน (ขั้นตอนที่ 3)  แบ่งได้ 7 ระดับ ดังนี้


 

ระดับที่ 1 English Refresher

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือคนทำงาน ที่พอมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกฝนหรือสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่สามารถนำความรู้เชิงไวยากรณ์ คำศัพท์ มาพูดคุยโต้ตอบได้อย่างที่ต้องการสื่อสาร

เนื้อหาการเรียน การสอน อาจารย์ชาวต่างชาติจะเน้นปรับพื้นฐาน เสริมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ความรู้เรื่องคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน  การผูกโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การตั้งคำถาม การขอร้อง การเชิญชวน เป็นต้น

พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยกับการฟังและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ฝึกการออกเสียง คุ้นเคยสำเนียง และรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร ทั้ง การฟัง พูดโต้ตอบ และการอ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการฟัง พูด อ่านและเขียน และเสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วอย่างที่ต้องการ


 

หรือ ระดับที่ 1 Basic English Starter 

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

เนื้อหาการเรียน การสอน อาจารย์ชาวต่างชาติจะเน้นปูพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ความรู้เรื่องคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน  การผูกโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น การตอบรับ การตอบปฏิเสธ การตั้งคำถาม การขอร้อง การเชิญชวน เป็นต้น

พร้อมกับสร้างความคุ้นเคยกับการฟังและพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ฝึกการออกเสียง คุ้นเคยสำเนียง และรูปประโยคที่ใช้สื่อสาร ทั้ง การฟัง พูดโต้ตอบ และการอ่านและเขียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความคุ้นเคยกับการฟัง พูด อ่านและเขียน และเสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะสามารถพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วอย่างที่ต้องการ


 

ระดับที่ 2 Pre-Elementary

ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่วขึ้น สามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้มากขึ้น และพูดต่อเนื่องได้ยาวขึ้น สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารได้มากขึ้น


 

ระดับที่ 3 Elementary

ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบได้ดี สามารถอธิบายได้มากขึ้น เปรียบเทียบ ให้เหตุผลประกอบเพิ่มเติมได้


 

ระดับที่ 4 Pre-Intermediate

ผู้เรียนมีความมั่นใจและเข้าใจในการใช้ภาษาได้ดีขึ้น  สามารถแสดงความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ตั้งคำถาม เปิดประเด็นต่างๆ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมากขึ้น


 

ระดับที่ 5 Intermediate

ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทสนทนาที่ยากและซับซ้อน สามารถเจรจาต่อรอง เชิญชวน นำเสนอ โดยใช้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

ระดับที่ 6 Upper-Intermediate

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเคียงเจ้าของภาษา


 

ระดับที่ 7 Advanced 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเคียงเจ้าของภาษา ทั้งการออกเสียง การใช้รูปแบบประโยค การใช้สำนวนต่างๆ เป็นต้น


 

balloon-red.png 

  แ่นะนำ Promotion จัดคอร์สเรียนเองได้ตามใจ 

SURE ปรับพื้นฐาน สนทนา  สัมภาษณ์งาน 

เลือกคลาสเองตามใจ เรียนหลากหลายคลาสที่อยากเรียน พูดคล่อง เขียนได้

เรียนตามพื้นฐานความรู้ และทักษะที่ต้องการฝึกฝน ตรงใจใช้ได้จริง 

 ก้าวข้ามข้อจำกัดทุกสิ่งอย่าง  ปฏิวัติการเรียนอังกฤษแนวใหม่ เลือกเรียนสิ่งที่อยากเรียน พร้อมฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนตามต้องการ  เพราะแต่ะคนมีความแตกต่าง ทั้งพื้นฐานความรู้ ทักษะความชำนาญ ทักษะที่ต้องการฝึก และวัตถุประสงค์ต่างกัน 

 ทำไมต้องเรียนเหมือนกัน ฝึกเหมือนกัน  ผู้เรียนควรเลือกเองว่า ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาด และต้องการฝึกทักษะด้านใดที่ต้องใช้จริง อย่าเสียเวลากับการเรียน การฝึกที่ไม่คุ้มค่า เรียนตามเพื่อน เรียนตามชั้นเรียน โดยไม่ตรงวัตถุประสงคที่ต้องการใช้จริง 

icon-arrow.png สอบถามเพิ่มเติม 

CONNECT SpeakNow    

ทางด่วนพูดอังกฤษได้เร็วที่สุด เลือกคลาสเรียนเองได้ตามใจ

Highway 2 Great English

 

Tel :  082-084-8811

Email :  teacher@connectspeaknow.com