เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน เรียนพูดอังกฤษ เร็วและชัวร์

คอร์สนักเรียน นักศึกษา   พูดคล่อง เขียนได้ สอบดี

อ่อนอังกฤษ    อยากพูดอังกฤษได้ชัวร์เร็วที่สุด  เชิญทางนี้

summer-pro-1.jpg


รอบเรียน : ทุกวัน    เวลา 10:00 - 21.00 น.


 

IMG_4145.jpg

 

good-grades.jpg             


 balloon-red.png โปรโมชั่นเปิดเทอม  เริ่มต้น 999. / เดือน 

 เหมาะสำหรับน้องที่อ่อนภาษาอังกฤษ ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ดี ความรู้แน่น เพื่อเสริมการเรียนในโรงเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้น ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีมากขึ้น และสามารถทำข้อสอบได้คะแนนและเกรดให้ดีตามที่ตั้งใจ

และเหมาะสำหรับน้องที่ต้องการฝึกพูดคุย โต้ตอบกับชาวต่างชาติอย่างมั่นใจ สามารถพูดโต้ตอบได้คล่องแคล่วมากขึ้น 

เนื้อหาครบถ้วน ทั้ง 

 1. ปรับพื้นฐานตามพื้นฐานของน้องแต่ละคน เพื่อให้เข้าใจ สามารถพูดคล่องเขียนได้ 

 2. สนทนา  Conversation  กับครูต่างชาติเจ้าของภาษา

 3. คำศัพท์ทั่วไปและเตรียมสอบ และฝึกออกเสียง  

 4. ไวยากรณ์และการเขียน

 5. ฝึก 4 ทักษะ สำหรับนักเรียน นักศึกษาโดยเฉาะ  ฟัง พูด อ่านและเขียน  

 6. ประมวลเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ทำคะแนนและเกรดให้ดีตามตั้งใจ 


ตารางเรียน  น้องสามารถจัดตารางเรียน ระบุรอบวัน เวลาที่สะดวกมาเข้าคลาสได้

     รอบเรียน        ทุกวัน  จันทร์ - อาทิตย์ 
     เวลา             9.30 -  20.30 น. 
 
 
 

 

Small-Blue-Balloon-icon.pngโปรโมชั่น ปิดเทอมเดือน ตุลาคม   

         เพียง  2,990.  ปกติ 6,500.   จำนวนจำกัด       

    เลือกคลาสที่อยากเรียน ตามพื้นฐานและวัตถุประสงค์

 1. คลาสปรับพื้นฐาน พูดคล่องเขียนได้ 

 2. คลาสสนทนา  Conversation

 3. คลาสคำศัพท์ทั่วไปและเตรียมสอบ และฝึกออกเสียง  

 4. คลาสไวยากรณ์และการเขียน

 5. ติวสอบ  O  Net  ,   GAT English           สำหรับน้องที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทั้งพื้นฐาน   คำศัพท์ ไวยากรณ์ สร้างความั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และต้องการฝึกฝน     4 ทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้ง การฝึกฟัง พูดคุย โต้ตอบ การอ่านและเขียน เพื่อให้ทักษะภาษาอังกฤษดีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสามารถพูดคุยสื่อสารได้คล่องแคล่ว และเสริมการเรียนให้ต่อยอดในระดับสูงต่อไป

 

     รอบเรียน        ทุกวัน  จันทร์ - ศุกร์
     เวลา             10.30 -  18.30 น.  

 

 

 


 

 

 

 

 

คอร์สปรับพื้นฐาน ปรับพื้นฐานรายบุคคล ตามพื้นฐานความรู้ของแต่ละคน เรียนง่าย เข้าใจเร็ว เรียงประโยคเป็น พูดคุยได้ หมดปัญหาไม่เข้าใจ เรียนไม่ทันเพื่อน

sunnerPro-2.jpg

 

ดูรายละเอียด หลักสูตรพัฒนา 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาโดยเฉพาะ คลิก

balloon-blue.png

ก่อนเริ่มเรียน ผู้เรียนทำแบบทดสอบ (Pre-test) เพื่อประเมินพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูได้ทราบพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อครูจะได้เตรียมเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานของแต่ละคน เนื่องจากคลาสปรับพื้นฐาน เน้นให้ความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแตกต่างกัน และการทำเข้าใจกับบทเรียนก็แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถผูกประโยค พูดและเขียนได้เอง ผู้เรียนต้องเข้าใจเนื้อหาบทเรียน จนสามารถคิดและสื่อสารได้เอง  ไม่ต้องท่องจำประโยคที่ต้องการสื่อสาร

 

balloon-yellow.png
คลาปรับพื้นฐาน (The Preparation class)
 เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่พอมีความรู้หรือไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลย ยังไม่สามารถคิด ผูกประโยค พูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่มั่นใจที่จะออกเสียง พูดคุย หรือเขียนไม่ได้  ยังคิดเป็นประโยคภาษาไทยแล้วเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแปลเป็นคำๆ ทำให้พูดเป็นคำๆ เรียงประโยคไม่เป็น พูดไม่ได้ เขียนไม่เป็น

 

balloon-red.png
ผลสัมฤทธิ์ของคลาสปรับพื้นฐานที่ผู้เรียนได้รับคือ ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจโครงสร้างหลักของประโยคภาษา และสามารถคิดและพูดคุยสื่อสารออกมาได้เป็นประโยคภาษาอังกฤษเลย โดยไม่ต้องคิดเป็นประโยคภาษาไทย และแปลเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีนี้ไม่ถูกต้องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากโครงสร้าง ประโยค และไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทย

ดังนั้น หากผู้เรียนต้องการเริ่มต้นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี เป็นระบบ  เรียนแบบเข้าใจภาษาอังกฤษจริงๆ จนสามารถใช้งาน พูดคุยอ่านเขียนได้จริง ถูกต้องและมั่นใจกล้าพูดคุย  เห็นผลรวดเร็ว ทันใจ เรียนแล้วไม่เสียเวลา  และสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนต่อยอดภาษาอังกฤษเอง   เนื่องจากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบงู ๆ ปลา ๆ ไม่มั่นใจ

 

balloon-green.png
เมื่อผู้เรียนผ่านคลาสปรับพื้นฐานแล้ว สามารถคิดแล้วผูกประโยคพูดคุย สื่อสารได้แล้ว ก็จะเข้าคลาสสนทนา Conversation Classซึ่งเป็นคลาสเน้นการฝึกพูดคุยโต้ตอบ อ่านเขียน ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องฝึกพูดคุยในสถานการณ์ใด ทั้งสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือฝึกในสถานการณ์การทำงาน ในสำนักงาน กับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้าและลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่ว 

นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าคลาสคำศัพท์ และการออกเสียง Vocabulary & Phonics   เพิ่มเติมคำศัพท์ที่นำไปใช้พูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้จริง  ได้ฝึกการออกเสียง การสะกด และสามารถเลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมายและสถานการณ์ที่ต้องการ

 

balloon-pink.png
คลาสไวยากรณ์ 
Grammar in Use และคลาสพัฒนาการอ่านเขียน Reading & Writing เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงานและผู้ที่เตรียมสอบ  ครูได้สรุปเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นและใช้ได้จริง ต่อยอดจากความรู้จากคลาสปรับพื้นฐานที่ดีแล้ว ทำให้เข้าใจง่ายๆ สั้น กระชับ พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เช็ความเข้าใจและฝึกใช้จริงทั้งนำมาใช้พูดและเขียนในสถานการณ์ต่างๆ   ผลของคลาสนี้ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งการพูดคุย อ่านเขียนและทำข้อสอบได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน

 

balloon-blue.png
คลาสเตรียมสอบพิชิตข้อสอบ 
เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ ตามเป้าหมาย เนื้อหาเริ่มจากการปรับพื้นฐานไวยากรณ์ให้ดีมากพอและพร้อมที่จะทำข้อสอบ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่ต้องเจอในแนวข้อสอบ ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูดและการอ่านเขียน ให้รวดเร็วพอที่จะทำข้อสอบได้ทันและแม่นยำ  เมื่อผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนทักษะทั้ง 4 พร้อมแล้ว ก็จะฝึกทำข้อสอบซ้ำๆ เพื่อให้คุ้นเคยแนวข้อสอบและประเมินพัฒนาการและคะแนนของผู้เรียนได้ใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าหมายไว้