Connect Language :: My Great English เรียนอังกฤษทั้งที พูดคล่อง เขียนได้ เร็วและชัวร์!

Success Keys

เรียนอังกฤษทั้งที พูดคล่อง เขียนได้ เร็วและชัวร์! เรียนอังกฤษอย่างไร ให้พูดได้ ใช้เป็น ?????

เรียนอังกฤษมาหลายวิธี 

  • เรียนตามตำราสารพัด ตั้งแต่ชั้นอนุบาลยันปริญญาไหนๆ เรียนตามระดับ (Level) เรียนยังไงๆ ก็ยังพูดไม่ได้ อาการเหมือนว่า พออ่านออก แปลได้บ้าง แต่ให้พูด ให้เขียน เป็นเรื่องเป็นราว ไม่ได้ ตั้งหลักไม่ถูก เรียงประโยคไม่เป็น
  • เรียนท่องจำกฏไวยากรณ์ ท่องได้หมด ไปสอบพอได้ แต่พูดไม่ได้ เขียนไม่ได้  
  • เรียนจากการฟัง ฟัง ฟัง  ฟังซ้ำๆ อันไหนพอจำได้ ก็พอพูดได้บ้าง พูดถูกบ้าง ผิดบ้าง ไม่มั่นใจ ไม่รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เขียนก็เขียนไม่ได้เพราะไม่รู้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

 

          การเรียนภาษาอังกฤษในเมืองไทย ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมด เป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนฝึกฟัง ฟังซ้ำๆ อย่างเดียวโดยไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างภาษาเป็นเครื่องมือช่วยให้พูดและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง การฝึกฟังมากๆ ซ้ำๆ และพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ฟัง และออกเสียงตาม เพื่อให้พูดได้นั้น อาจเป็นไปได้ แต่จะใช้เวลานานและต้องทำต่อเนื่องบ่อยๆ และต้องมีความอดทน     สูงมากๆๆ หลายๆ ท่านอาจเบื่อ ท้อ และหมดกำลังใจล้มเลิกไปเสียก่อนพูดเป็น เพราะรู้สึกว่ายาก ไม่ค่อยเห็นผล


          หรือการเรียนอังกฤษแบบเดิมๆ ตามตำรา เรียนไปเรื่อยๆ  ท่องกฏไวยากรณ์เป็นบทๆ ท่องศัพท์เป็นเล่มๆ เรียนด้วยวิธีดั้งเดิมนี้ ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจ เรียนแล้วไม่สามารถเอามาใช้พูดคุย อ่านเขียนได้ เพราะไม่เห็นภาพรวมของภาษาอังกฤษ รู้คำศัพท์บ้างแต่ไม่เข้าใจหลักการเชื่อมโยงและนำความรู้ที่เรียนมาใช้ไม่ได้ (Disconnect) เรียนแล้วก็เบื่อ เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง เรียนแล้วก็ยังพูดไม่ได้ ใช้ไม่เป็น


  

    

หลายท่านจึงมีความฝันว่า อยากเรียนอังกฤษ พูดอังกฤษได้โดยไม่ต้องเรียนแกรมม่า ฟังดูดีมาก

แต่ในความเป็นจริง คงไม่ง่ายที่จะพูดอังกฤษได้โดยไม่มีหลักของภาษา พูดได้จากการจดจำและการเลียนแบบ วิธีนี้ ถึงพอพูดได้บ้าง ออกเสียงเลียนแบบได้เป๊ะ แต่ไม่สามารถพูดคุยสื่อความสิ่งที่คิดและต้องการสื่อความได้ทั้งหมด 100% และภาษาที่พูดก็เป็นภาษาพูด ไม่มีโครงสร้างภาษาและความถูกต้องในไวยากรณ์ ถ้าต้องการพูดเพื่อสื่อความในชีวิตประจำวัน พูดคุยกับเพื่อนฝูง ภาษาพูดแบบนี้ก็คงพอใช้ได้ เอาตัวรอดได้บ้าง แต่หากคิดว่าจะใช้ภาษาเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการทำงาน ส่งเสริมตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับเป็นสากล ก็ควรใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง มีทักษะที่ดี ทั้ง การ พูดคุย อ่านเขียน อย่างมั่นใจ


ดังนั้น ลงทุนเรียนภาษาอังกฤษทั้งที ไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ จะใช้เวลา งบประมาณ และความตั้งใจ ที่จะเรียนอังกฤษแล้ว ผู้เรียนควรได้ความรู้ที่เป็นหลักเป็นฐานรากที่ดีของภาษาและทักษะความชำนาญ ใช้ได้จริงทั้ง การฟัง พูด อ่านเขียน 

            

Small-Blue-Balloon-icon.png

          CONNECT SpeakNow คอร์สำเร็จรูป ทางด่วนพูดอังกฤษได้ชัวร์เร็วที่สุด

           เร็วและถูกต้อง เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เน้นผลสำเร็จที่สำคัญที่สุด 2 ประการ คือ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ และได้ผลอย่างรวดเร็วชัดเจน  

          แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้สากล (Learning Theory) ที่เชื่อในทฤษฎีองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนปฏิบัติจริง ซึ่งได้ผลสำเร็จมากกว่าการรับความรู้จากการฟัง อ่าน ดู เพียงอย่างเดียวและเป็นไปตามทฤษฏีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Code Learning theory)  ภาษามีโครงสร้างและระบบ เมื่อผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและระบบของภาษา จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว

          และประยุกต์ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) นักภาษาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาการเรียนภาษาต่างประเทศ เสนอแนวการสอนแบบใหม่ คือ การสอนเพื่อการสื่อสาร ภาษาไม่ได้เป็นเพียงระบบไวยากรณ์ที่ประกอบด้วยเสียง ศัพท์ และโครงสร้างเท่านั้น แต่ภาษาคือ ระบบที่ใช้ในการสื่อสาร ผู้เรียนสามารถนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้  และจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสภาพการณ์ของผู้เรียน 

 

 balloon-red.png

 ลงทุนเรียนอังกฤษทั้งที พูดคล่อง เขียนได้ โครงสร้างแน่น ออกเสียงเป๊ะ

รู้จริง มั่นใจ เป็นที่ยอมรับ ไม่อายใคร!! Confident & Professional


            ความรู้ความชำนาญ ทำให้กล้าและมั่นใจ มีรอยยิ้มและความภูมิใจ เมื่อต้องพูดคุย ใช้ภาษาอังกฤษ สร้างความพร้อมด้วยสุดยอดความรู้ 108 1,009 บทเรียนโครงสร้างและแกนสำคัญของภาษาอังกฤษ และมหากาพย์แกรมม่า  ประมวลสรุปคั้นมาแล้วอย่างดี ที่จำเป็นสำคัญและใช้จริง จัดหมวดเป็นระบบ เห็นภาพรวมของภาษาอังกฤษ (The Map of English) ถ่ายทอดเป็นลำดับ  กระชับ สั้น เข้าใจง่าย พร้อมนำไปใช้ ฝึกฝนจนชำนาญ

         

       เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยทั้ง ทฤษฎี ความรู้  (Knowledge ) และการปฏิบัติ ฝึกทักษะให้ใช้ได้จริง (Practice) 

     


จุดเด่น


              balloon-blue.png   เนื้อหาชัดเจนเฉียบแหลม สรุปสาระสำคัญ โครงสร้างและแกนสำคัญ   สิ่งที่ต้องรู้ เข้าใจและใช้เป็นด้วย หากคิดจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานได้ เรียนแล้วเข้าใจง่าย เห็นภาพรวมของโครงสร้างภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เบื้องต้นจึงถึงระดับสูง The Map of English เหมือนพบแผนที่และทางลัดวิธีเรียนอังกฤษให้ได้ผลและรวดเร็ว             balloon-red.png  2 โครงสร้าง เท่านั้น ไม่มากไม่เยอะ  ปลดล็อคภาษาอังกฤษของคุณ Unlock your English จากนี้ไปภาษาอังกฤษจะง่ายมากสำหรับคุณ คุณจะร้อง อ๋อ!! ทำไมเรียนมาตั้งนาน ยังไม่เข้าใจยังใช้ไม่ได้สักที      เพียงคุณรู้จักแค่ 2 โครงสร้างเท่านั้น    เปลี่ยนให้คุณสามารถคิดเป็นโครงสร้างภาษาอังกฤษเลย  สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ มาเรียงประโยคสื่อสารภาษาอังกฤษได้  เมื่อมีความรู้และเข้าใจโครงสร้างและแกนสำคัญของภาษาอังกฤษแล้ว จากนี้ไปการฝึกฝนฟัง พูดคุย หรือเรียน   ต่อยอดภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นไปจะง่ายมากและได้ผลรวดเร็ว   

              เหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่เรียนอังกฤษมาพอสมควร แต่ยังไม่สามารถ พูดคุยสื่อสารได้ เนื่องจากไม่มีโครงสร้างและพื้นฐานที่ดี ไม่เห็นภาพรวม เชื่อมโยงความรู้ที่สะสมมาใช้ไม่เป็น จึงเกิดอาการเรียนมามากแต่ยังพูดไม่ได้                balloon-green.png    เนื้อหาตอบวัตถุประสงค์ชัดเจน ตรงเป้า หากต้องการเรียนเพื่อพูดคุยได้คล่องแคล่ว เนื้อหาความรู้และการฝึก มุ่งเน้นให้ฝึกฟังพูดคุย โต้ตอบเลยโดยตรง แต่ละคาบเรียนผู้เรียนสามารถฝึกพูดคุยโต้ตอบเลยทันที ผู้เรียนจะรู้คำศัพท์ เรียงประโยคเป็น และใช้ไวยากรณ์ที่จำเป็นในการพูดคุยได้ถูกต้องมั่นใจ

            หากต้องการเรียนเพื่อเสริมการเรียน การเตรียมสอบ เนื้อหาจะแตกต่างกัน จะเน้นเสริมการเรียน การอ่านการเขียน คำศัพท์ไวยากรณ์และเทคนิคการพิชิตข้อสอบ เป็นต้น 

 


                balloon-pink.png   ทุกหลักสูตร เนื้อหากระชับแต่เข้มข้น ละเอียด เน้นโครงสร้างและพื้นฐานแน่น ประมวลอย่างละเอียด 108  1,009 บทเรียนและมหากาพย์แกรมม่าทั้งมวล สรุปคั้นมาอย่างเข้มเฉพาะหัวกระทิ จัดหมวดหมู่ชัดเจน แบ่งเป็นส่วนสำคัญ สิ่งจำเป็นต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่น สามารถพูดคุย อ่านเขียนได้ชัวร์  และส่วนเสริมเมื่อต้องการต่อยอดเพิ่มเติม             balloon-yellow.png   ความรู้ไม่พอต้องฝึกให้ใช้เป็นคล่องแคล่วด้วย แต่ก่อนฝีกผู้เรียนต้องมีความรู้เป็นแกนในการฝึกทักษะ ทั้งฝึกฟัง พูดคุย อ่านเขียน ทำให้การฝึกคล่องแคล่วชำนาญได้ผลเร็วอย่างชัดเจน               balloon-pen.png    ฝึกกับครูเจ้าของภาษาเลย (Native Teacher) ตัวจริงเสียงจริงๆ ฝึกฟัง ฝึกออกเสียงแต่ละคำศัพท์ ประโยคคำถามคำตอบเสียงสูง เสียงต่ำ เข้าใจความหมายคำศัพท์ ประโยคและบริบทของภาษาอย่างถ่องแท้    ทำให้คุ้นเคย เสริมความกล้ามั่นใจในการพูดคุยกับชาวต่างชาติจริงๆ 

 

 

                 Small-Blue-Balloon-icon.png      คอร์สำเร็จรูป ทางด่วนพูดอังกฤษได้ชัวร์เร็วที่สุด เร็วและชัวร์ เพราะทุกสิ่งอย่างได้ถูกเตรียมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกใช้ พูดคุยสื่อสารได้ทันที ทั้งโครงสร้าง คำศัพท์ ไวยากรณ์ที่จำเป็น ผู้เรียนสามารถฝึกใช้ได้เลยทันที ไม่เน้นเรียนเพื่อรู้ ฟังออก แต่พูดไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่เน้นให้ผู้เรียนพูดคุย อ่านเขียน  อย่าช้า!! รู้...แล้ว พูดเลย!!  

 

icon-arrow.png  สอบถามเพิ่มเติม

คอนเนค           082-084-8811

 

Email :  teacher@connectspeaknow.com